PROPISI

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
Datum donošenja: 28.08.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 18/2017
pdf

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

 I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Poslovnikom se uređuju pitanja u vezi sa organizacijom i načinom rada sednica Skupštine Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Skupština).

 Član 2.

Skupština kao najviši organ FS Srbije obavlja poslove i zadatke u skladu sa odredbama Statuta FS Srbije i Poslovnika o radu.

Član 3.

Mandat u Skupštini FS Srbije traje 4 godine, a, mandat predstavniku u Skupštini FS Srbije počinje da teče od dana verifikacije njegovog mandata tog saziva, a, ističe danom verifikacije mandata članova Skupštine novog - sledećeg saziva Skupštine FS Srbije.

Mandat predstavnika u Skupštini FS Srbije prestaje opozivom od strane organizacije koja ga je izabrala, podnošenjem ostavki i prestankom osnova po kome je izabran.

Mandat novog člana Skupštine verifikuje se na prvoj narednoj sednici i traje do kraja mandata člana Skupštine umesto koga je izabran.

Član 4.

Sednica Skupštine je javna. Skupština može odlučiti da raspravu i odlučivanje u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda održi bez prisustva javnosti.

Sazivač sednice odlučuje kome se pored članova Skupštine upućuju pozivi bez prava odlučivanja. Pozivi se obavezno upućuju članovima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora dosadašnjeg mandata, predsednicima pokrajinskih i regionalnih saveza i FS Beograda, predsednicima asocijacija klubova i stručnih organizacija.