PROPISI

PRAVILNIK O FER PLEJU FSS
Datum donošenja: 07.07.2015
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br. 3/2015
pdf

 

PRAVILNIK O FER PLEJU FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Polazeći od potrebe unapređenja i razvoja fer pleja, kao jednog od osnovnih principa u sportu uopšte i načela postavljenih u dokumentima FIFA i UEFA, ovim Pravilnikom se afirmiše fer plej u fudbalskim takmičenjima pod nadležnošću Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: FSS) i regulišu sledeća pitanja: ciljevi i zadaci, ocenjivanje fer pleja u domaćim ligaškim takmičenjima i formiranje odgovarajuće liste, dodeljivanje odgovarajućih priznanja, ustanovljenje Dana fer pleja, nadležnosti Komisije za fer plej FSS i dr.

 

Član 2.

            U kontekstu ovog pravilnika, važiće sledeće definicije:

-          fer plej: znači ponašanje u skladu sa moralnim principima, posebno koji su protivni konceptu sportskog uspeha po svaku cenu, ponašanje kojim se promoviše integritet i jednake prilike za sve učesnike i naglašava ponašanje ličnosti i vrednosti svakoga koji je uključen u sportski događaj,

-          službeno lice ekipe: trener, pomoćni trener ili drugo osoblje ekipe,

-          sudijska ekipa: sudija, pomoćne sudije, dodatne pomoćne sudije i četvrti sudija.