ПРОПИСИ

Документа

СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ УГОВОР О ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИГРАЊУ
word
pdf

ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР О ИГРАЊУ
(Уговор о раду)

Члан 1.

У овом уговору релевантни појмови имају следеће значење:

Клуб: Означава професионални фудбалски клуб који учествује у професионалном такмичењу Супер и Прве лиге у Србији.

Играч: Професионални фудбалер којег клуб ангажује по основу уговора.

Уговор
: Уговор о професионалном односу-раду између играча и клуба.

Територија: Република Србија, односно где је за фудбалски спорт надлежан Фудбалски савез Србије.

PROFESSIONAL PLAYER CONTRACT

(Employment Contract)

 Article 1

For purposes of this Contract the relevant terms shall have the meanings set forth below:

Club: a professional football club participating in a professional competition of the Super League and the First League in Serbia.

Player: a professional football player engaged by the club by virtue of the contract.

Contract
: a Professional Player Contract – Employment Contract made by the Player and Club.

Territory
: Republic of Serbia i.e. any territory where football activities fall under the jurisdiction of the Football Association of Serbia.